Procedura de mediere

PROCEDURA DE MEDIERE

Procesul de mediere poate fi structurat in urmatoarele etape:

1. Procedura prealabila incheierii contractului de mediere

 • Una dintre parti sau toate partile in disputa se pot adresa unui mediator pentru serviciul de mediere.
 • Mediatorul va sta de vorba cu partea/partile care se adreseaza mediatorului pentru a se informa cu privire la caz si pentru a prezenta medierea.
 • Daca medierea este metoda potrivita de solutionare a disputei, daca solicitantul decide sa incerce solutionarea prin mediere si daca mediatorul se considera competent si neutru, solicitantul va completa o cerere prin care solicita initierea procedurii de mediere.
 • In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va demara procedura prealabila prin care va stabili daca si cealalta parte doreste solutionarea conflictului prin mediere.
 • Mediatorul va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si mediatorului, pentru a informa si aceasta parte cu privire la mediere, precum si in vederea incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii.
 • Daca partea convocata accepta invitatia, dar se afla in imposibilitate de a se prezenta, la cerere, cu acordul ambelor parti, mediatorul poate stabili o noua data pentru prezentarea partilor la mediere.
 • Daca partea convocata refuza in mod explicit medierea ori nu se prezinta de doua ori consescutiv la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, atunci, medierea se considera neacceptata.

2. Incheierea contractului de mediere intre mediator, pe de o parte si partile aflate in conflict, pe de alta parte.

In situatia in care partile decid sa incerce rezolvarea disputei prin mediere, iar mediatorul este acceptat de catre toti participantii (este neutru), se incheie contractul de mediere. Medierea nu poate avea loc in lipsa unui contract de mediere semnat de catre toate partile si mediator.

Sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de medieretrebuie sa cuprinda urmatoarele clauze:

 • identitatea partilor aflate in conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor;
 • mentionarea obiectului conflictului;
 • obligatia mediatorului de a da explicatii partilor cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia si la regulile aplicabile;
 • declaratia partilor, in sensul ca doresc declansarea medierii si ca sunt decise sa coopereze in acest scop; 
 • angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
 • obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinandu-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala; daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti, in mod egal;
 • intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea;
 • alte clauze, in conditiile legii;

Contractul de mediere nu trebuie sa cuprinda clauze care contravin legii sau ordinii publice. Se incheie in forma scrisa, se semneaza de catre partile aflate in conflict si de mediator si se intocmeste in atatea exemplare originale cati semnatari sunt.

La contractul de mediere se va incheia o anexa daca, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevazute, efectuate in interesul partilor si cu acordul acestora.

Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.

 

 

3. Desfasurarea medierii cu respectarea principiilor acesteia.

Partile vor agrea impreuna cu mediatorul locul unde se va desfasura medierea, ziua, ora, timpul alocat discutiilor si eventual, daca este cazul, participarea altor persoane si rolul acestora in cadrul medierii. Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului si se desfasoara in sesiuni comune, in care mediatorul si partile in conflict se vor intalni impreuna, dar si in sesiuni separate cu fiecare dintre parti, daca situatia o impune.Daca este cazul, medierea se poate desfasura si in alte locuri convenite de mediator si de partile aflate in conflict.

Pe timpul sesiunilor de mediere, partile pot fi asistate de avocati, juristi, alti consultanti, alte persoane (rude, prieteni) etc. Nu este neaparat necesar ca asistentii sa fie prezenti in camera unde se desfasoara medierea.

Partile se pot consulta cu cei care ii asista, dar numai partile vor fi implicate direct in identificarea problemelor, intereselor, negocierea si decizia solutiei.
In cazul in care partile doresc sa fie reprezentate in mediere de catre alta persoana, va fi necesar mandatul de reprezentare.
Contractul de mediere va cuprinde in mod explicit clauze cu privire la angajarea partii in implementarea acordului, chiar daca a dat mandat pentru negociere.
Disputa se poate solutiona intr-o sesiune de mediere sau in mai multe, in functie de complexitate. Partile, impreuna cu mediatorul vor agrea planificarea sedintelor de mediere.
Pe parcursul medierii, mediatorul faciliteaza comunicarea dintre parti si le ajuta sa negocieze pentru a ajunge la o solutie acceptata de catre parti.

Mediatorul nu va da solutii.

4. Inchiderea procedurii de mediere

Procedura de mediere se inchide, dupa caz:

 1. prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
 2. prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
 3. prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si in cazurile prevazute la lit. b) si c) de mai sus, orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.

In cazul denuntarii unilaterale a contractului de mediere, actiune care constituie un drept al oricarei parti conform art. 60 din Legea nr. 192/2006, mediatorul ia act de aceasta si in cel mult 48 de ore de la data primirii incunostiintarii, intocmeste un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere.

Daca una dintre partile aflate in conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere in scris si fara a anunta mediatorul si cealalta parte, mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, sa continue sau sa inchida procedura de mediere.

La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cazurile de mai sus, mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.

Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata.

In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata, pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public sau instanta de judecata, dupa caz, putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare cu acordul partilor.

Partile pot solicita notarului public autentificarea, in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale, a intelegerii lor.

Partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor.

Informatii Contact

 

 • Calea Calarasilor nr. 57, Etaj 2,
  Sector 3, Bucuresti
 • La 5 minute de Piata Unirii
 • 0746 347 084